Procesbegeleiding in ruimtelijke ontwikkeling

WAAR BENT U NAAR OP ZOEK?

SJARP legal biedt verschillende diensten aan; hieronder vindt u een overzicht.

Vergunningenmanagement

Het vergunningenmanagement omvat in ieder geval de volgende stappen:
– inventarisatie welke vergunningen nodig zijn;
– inventarisatie welke onderzoeken nodig zijn;
– opstellen van een planning;
– opstellen van een risico-analyse.
Desgewenst  wordt het gehele vergunningentraject voor u verzorgd, inclusief (planologisch-)juridische  procedures, aanvullend onderzoek, onderbouwing van vergunningaanvragen, afstemming en overleg.

Ik heb een vraag

Ruimtelijke onderbouwingen en (postzegel)plannen

Voor projecten die afwijken van het bestemmingsplan wordt de benodigde ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Voor projecten waar de gemeente aan wil meewerken op basis van postzegelbestemmingsplannen c.q. planherzieningen, wijzigings- en/of uitwerkingsplannen, wordt het benodigde plan opgesteld. Voorafgaand aan de ruimtelijke onderbouwingen of ruimtelijke plannen wordt geinventariseerd welke onderzoeken nodig zijn.

Ik heb een vraag

Handhaving

In bestuursrechtelijke handhavingszaken adviseert SJARP legal aan zowel overheden als bedrijven. Voor overheden kan een plan van aanpak voor projectmatige handhaving worden opgesteld.

Ik heb een vraag

Horeca-gerelateerde vraagstukken

Aan zowel overheden als bedrijven adviseert SJARP legal bij en over aanvragen drank- en horeca-, exploitatie- en terrasvergunning.

Ik heb een vraag

Rechtsbijstand

Bij bestuursrechtelijke besluitvorming bestaat vaak de mogelijkhied tot het indienen van zienswijzen op het ontwerp van dat besluit. SJARP legal adviseert hierin en stelt namens u een zienswijze op. Voor gemeenten of andere overheidsorganen kan SJARP legal een Nota van Beantwoording zienswijzen opstellen of daar input voor leveren.
SJARP Legal staat u bij en/of vertegenwoordigt u in zienswijze-, bezwaar- en beroepsprocedures.

Ik heb een vraag